bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Технически доклади и документи, свързани с проекта и резултатите от него

От тази секция може да изтеглите различни технически доклади, документи и публикации, свързани с работата на LIFE+ проект "Сигурни зимовища за червеногушата гъска".

Проследяване на червеногушата гъска в България

Биометрични данни

Проучвания зима 2012/13 - протокол за теренна работа и обработка на данни

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА (BRANTA RUFICOLLIS) В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2024

Доклад агроекология

Проучване на въздействието на пашата на гъските в районите около езерата Шабла и Дуранкулак

ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ЗИМУВАЩИТЕ ГЪСКИ ВЪРХУ ДОБИВИТЕ ОТ ЗИМНА ПШЕНИЦА ВЪЗ ОСНОВА НА ДВУСЕЗОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Въздействието на зимуващите гъски върху добивите в българската Добруджа

 PAF Дуранкулашко езеро

PAF Калиакра

PAF Шабла

PAF Сребърна

РЪКОВОДСТВО за опазване на дивите птици при разработването на ветроенергийните източници в България

Сигнал Калиакра

Анализ на развитието на ветроенергийния сектор в България, район Добруджа

Значението на Крайморска Добруджа за опазването на световно застрашената червеногуша гъска  и други зимуващи гъски и влиянието на вятърната енергетика

Разпространение на гъски в зависимост от елемени на пейзажа в Крайморска Добруджа, България

Карта на развитието на вятърната енергетика в Крайморска Добруджа

Карта  за развитието на вятърни паркове в Крайморска Добруджа

Дейност A8 подробна методология

Мониторинг на гъски в ключови Натура 2000 места в България

Възрастови съотношения и абдоминални профили

Протокол за събиране проби от мъртви екземпляри

Финален доклад за извършена работа по дейност C1

Сравнителен анализ между националните АЕ схеми за зимуващите гъски и пилотните агроекологични схеми по проекта

Пилотна агроекологична програма за региона на Шабла и Дуранкулак

НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10

Наръчник за добро планиране на развитието в районите на зимуване на червеногушата гъска

Доклад от 1-вата среща на AEWA Международната работна група за червеногушата гъска, 18-20 февруари 2014, Каварна, България

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

Сравнителните резултати на регионалното представително проучване

Следпроектен план

Резултатите от мониторинга на зимуващите гъски в крайбрежна Добруджа в периода 2010-2015

Проучване и оценка на числеността и динамиката на зимуващите водолюбиви птици в специално защитените зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“ от националната екологична мрежа в периода 2010-2013 г.

Проучване върху локалните придвижвания на зимуващите птици в района на Приморска Добруджа от гледна точка развитието на ветроенергийни съоръжения

Финален доклад