bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Участници в европейски форум подкрепиха агроекологичната мярка за червеногушата гъска в България
04.10.2017

© Даниел Митев

На 28.09.2017 в Брюксел се проведе работна среща на тема „Натура 2000: как да използваме ефективно възможностите за подкрепа от ПРСР“. Този работен семинар на Европейската мрежа за развитие на селското стопанство (ENRD) проучи как ефективно да се използват възможностите за подкрепа на "Натура 2000" в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Тя беше организирана съвместно от звеното за контакт на ENRD и генералните дирекции на Генерална дирекция "Земеделие" на Европейската комисия (DG Agri) и околната среда (DG Envirnment) вследствие на плана за действие на Европейската комисия за природата, хората и икономиката.

Събитието даде възможност за оживен дебат и сътрудничество между националните и регионалните власти, отговарящи за селското стопанство и околната среда, и природозещитни и екологични организации, с цел да се увеличи синергизма между Натура 2000 и програмите за развитие на селските райони (ПРСР). Той заключи, че съществуващите инструменти за развитие на селските райони могат да бъдат ефективно използвани за опазване на природата. По-нататъшни корекции в ПРСР са възможни, за да се отговори по-добре на нуждите на териториите по "Натура 2000", особено по отношение на горското стопанство.

По време на семинара беше презентиран процеса на създаване и въвеждане на агроекологичната мярка за опазване на червеногушата гъска в България. Въпреки черния ПР срещу мерките за гъските, провеждани от някои медии и среди в България, по време на семинара тази агроекологична мярка, нейното разработване и въвеждане в ПРСР беше определено като еталонен пример за разработване на агроекологична мярка и участниците се изказаха в нейна подкрепа и изразиха надежда, че тя ще бъде част и от новия програмен период. Презентацията бе направена по искане и предложение на организаторите от страна на ENRD и Европейската комисия.

Примерите за добри практики, представени на събитието, подчертаха потенциала на програмите за агроекология, основани на резултатите, за постигане на целите за опазване на природата, като същевременно се признава, че ангажирането на земеделските производители е от ключово значение за успеха им. Други примери показаха, че ефективните свързани с природата проекти, пилотирани по програмата LIFE, могат да бъдат увеличени с подкрепата на ЕЗФРСР.

Събитието събра над 70 участници от 22 държави-членки на ЕС, включително представители на управляващите органи на национални и регионални ПРСР, екологични организации, Европейската комисия и звеното за контакт на ENRD. От страна на България в срещата взе участие представител на БДЗП по покана от организаторите.

Снимки:

© Ники Петков
© Ники Петков