bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Опазване на глобално застрашени видове гъски в рамките на AEWA
19.11.2015

© Aydin Bahramlouian

През ноември в Бон се проведе шестата среща на страните от Споразумението за опазване на мигриращите птици в Африка и Евразия (AEWA). Тази среща бе юбилейна, защото през 2015 се навършват 20 години от успешното приключване на преговорите за Споразумението.

По време на срещата редица организации, сред които HOS, WWT, UNEP, представиха своята работа по опазването на малката белочела гъска и на червеногушата гъска. За да се извършат необходимите дейности по тяхното опазване и двата вида бяха в центъра на LIFE+ проекти на ЕС в избрани страни и бяха създадени Международни планове за действие за опазването им, приети от страните – членки на AEWA и от Международните работни групи на AEWA, формирани за да координират природозащитните дейности по миграционните пътища на двата вида.

Популацията на червеногушата гъска в момента се оценява на 50,000 птици и е изправена пред редица заплахи – незаконен лов, безпокойство, сблъсък с вятърни електроцентрали и загуба на хранителни местообитания.  Целта на LIFE+ проекта на БДЗП „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ бе именно да извърши необходимите дейности, гарантиращи безопасността на птиците в европейските им места за зимуване. Анализите на пашата и екскрементите, въвеждането на агроекологичните мерки, сателитното проследяване и преброяването на местата за нощуване, допринесоха за осигуряването на по-безопасни места за хранене и нощувка на червеногушата гъска. Редица информационни кампании за нуждата от редуцирането на ловната преса и конкуренцията с рибарите спомогнаха за спокойното съжителство между хората и птиците. В местните училища бяха въведени образователни програми, осигуряваща на младите хора много информация, свързана с вида. В рамките на проекта бе създаден и се провеждаше всяка година „Фестивал на хвърчилата“, който ще продължи да се организира от партньори на БДЗП и занапред. 

Текущата оценка на популацията на малката белочела гъска се равнява на около 30 000 индивида, като видът е посочен като „Уязвим“ от IUCN. LIFE+ проекта „Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път“, в който БДЗП бе партньор, стартира през 2011 като отговор на този огромен спад в популацията, довел до установяването едва на 50 птици в Гърция. Незаконното убийство и случайната стрелба по вида, дължаща се на голямата прилика между малката и голямата белочела гъска, загубата и деградацията на местообитанията са част от основните заплахи за вида.