bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Отпадни води се заустват в резервата
16.02.2015

Поддържан резерват Сребърна, ©Nicky Petkov/www.NaturePhotos.eu

След подаден сигнал в Регионалната инспекция по околната среда и водите – град Русе за замърсяване на водите на поддържан резерват „Сребърна“ с битово-фекални води от канализационната мрежа на село Сребърна, експертите от РИОСВ-Русе извършиха две поредни проверки, които установиха следното:

-    Към двете помпени станции са изградени „попивни езера“ за поемане на отпадните води при настъпване на авария в режима на помпите. От едно от тези „попивни езера“ (ПС №2) е изграден открит канал, отвеждащ отпадните води към езерото. На кмета на населеното място е дадено предписание да се спре  връзката на „попивното езеро“ с резервата. Кметът на с. Сребърна е издал и заповед на всички домакинства да не се изпускат отпадни води в канализацията.

-    На втората проверка са присъствали и представители на община Силистра, която е била задължена да предприеме мерки за финансиране и финализиране на проекта за канализационната мрежа до край и  пускане в експлоатация на изградената пречиствателна станция за отпадни води.

Сребърна е една от емблематичните защитени територии на България,  известна с единствената в страната колония на къдроглав пеликан. Езерото  е от огромна важност за множество водолюбиви видове, включени в Червената  книга -  тук са най-многобройните гнездови колинии  в страната на  малкия корморан, сивата гъска, блестящия ибис, лопатарката, голямата  бяла чапла, белооката потапница, кафявоглавата потапница и много други.  В  началото на зимата езерото приютява и червеногушата гъска, малката  белочела гъска, сивата гъска и голямата белочела гъска. Едни от основните проблеми са свързани с незаконния риболов в езерото с  мрежи и с лова в границите на резервата. Изграждането на спорната  пречиствателна станция, която игнорира особеностите на района и ценността на влажната зона, бе сериозна потенциална заплаха, която се реализира сега на практика.

Еутрофикацията на езерото, поради прекъснатата връзка с р. Дунав доведе до сериозни промени във влажната зона и загубата на  много видове. След изграждането на канал, свързващ езерото с реката,  започна бавно възстанояване, което днес се връща на изходна позиция с  безпрецедентното замърсяване на езерото с фекални води.

Снимки:

Белоока потапница, ©Nicky Petkov/www.NaturePhotos.eu
Блестящ ибис, ©Nicky Petkov/www.NaturePhotos.eu
Бяла лопатарка, ©Nicky Petkov/www.NaturePhotos.eu
Къдроглав пеликан, ©Nicky Petkov/www.NaturePhotos.eu
Сива гъска, ©Nicky Petkov/www.NaturePhotos.eu