bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ГОЛЯМАТА ДРОПЛА БЕ УБИТА ОТ БРАКОНИЕРИ
20.01.2012

Една от най-редките птици в света – голяма дропла, бе отстреляна от бракониери до Дуранкулашкото езеро.
Екипът за полево проучване на дивите гъски и контрол по лова към проекта на БДЗП „Сигурни зимовища за червеногушата гъска” откри тази сутрин отсреляна птица от вида голяма дропла (Otis tarda).  Птицата се беше установила за зимуване в района на крайбрежните езера Шабленско и Дуранкулашко, където бе наблюдавана неколкократно в продължение на един месец - от 23.12.2011 г.  до днес. Голямата дропла е един изключително рядък вид, включен в Световния червен списък и абсолютно забранен за лов. Видът е престанал да гнезди у нас и е изчезнал преди повече от 50 години. Тази птица вероятно е дошла от Украйна, привлечена от благоприятните условия за зимуване. Това е единствения екземпляр от вида, наблюдаван в България през последните 3 години. Парадоксално, голямата дропла и брадатият лешояд са птиците-символи на българската природозащита, но  и двата вида вече не се срещат в България. Една от основните причини за това безспорно е бракониерството. Прави впечатление, че птицита е отстреляна в защитена зона, част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000” , където особено стриктно трябва да се спазват правилата за лов.  Дуранкулашкото и Шабленското езеро са важни местообитания и за други световно застрашени видове, като червеногушата гъска, и неслучайно преди една година БДЗП внесе предложение за ограничаване на лова около двете влажни зони. Това предложение обаче, бе отхвърлено от МОСВ. Според Наказателния кодекс наказанието за отстрелване на световно застрашен вид е до 5г. затвор. За повече информация: Марина Георгиева, Комуникации и връзки с обществеността БДЗП/ Проект LIFE+”Сигурни зимовища за червеногушата гъска” Тел.0879 822 314 Николай Петков, Научен консултант БДЗП/ Проект LIFE+”Сигурни зимовища за червеногушата гъска” Тел.0879 822 315    

Снимки: