bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Агроекология

сн. Даниел Митев

През март 2012 г. БДЗП постигна голям успех, като успя да въведе съвместно с Министерството за земеделието и храните нова Агроекологична дейност по мярка 214 от Ос 2 на Програмата за развитие на селските райони. Мярка 214 осигурява  плащания, които компенсират селските стопани, в чиито земи попадат световно застрашените видове царски орел, египетски лешояд и червеногуша гъска и които поемат ангажимент за поддържане местообитанията на тези видове.

 

 

Накратко, новостите при кандидатстване по мярка 214 "Агроекологични плащания" се изразяват в следното:

  • Кандидатите поемат ангажимент за прилагане на съответните агроекологични дейности за период от 5 години;  поради това те трябва да разполагат или собствена земя или със земя под наем. Плащанията касаят земи, попадащи в два типа местообитания - местообитанията на египетски лешояд  и царски орел и местообитанията на зимуващите гъски. Земеделските стопани могат да проверят дали земите им попадат в някое от тези местообитания в Общинските служби по земеделие.
  • За поддържане на местообитанията на зимуващите гъски, площа , с която се кандидатства трябва да е засята със зимни зърнени култури поне на 50% и да не се ползват родентициди от 15 октомври до 15 март. Получават се по 167 евро на хектар. Тези суми по агроекологични дейности могат да се натрупват към директните плащания и плащанията за необлагодетелствани райони.

 

Изискванията за кандидатстване и изпълнение на новите агроекологични дейности по мярка 214 "Агроекологични плащания" са максимално опростени в сравнение с предишните и тези в Румъния например. Въпреки това, отчитайки земеделската специфика на района на  Крайбрежна Добруджа, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира изпълнението на ПИЛОТНА АГРОЕКОЛОГИЧНА ПРОГРАМА (ПАЕП) ЗА РАЙОНА НА ШАБЛА И ДУРАНКУЛАК, която в продължение на две години ще тества земеделски практики, свързани с по-доброто опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска. ПАЕП се осъществява в рамките на проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска” (Branta ruficollis)“, LIFE09 NAT/BG/000230, и е насочена към:

  • Осигуряване на достатъчно количество и качество храна за червеногушата гъска в периода в който вида зимува в България (Октомври – Февруари);
  • Превенция/намаляване на безпокойството на червеногушата гъска по време на зимния период; 
  • Подобряване качеството и количеството на водите в езерата Шабла и Дуранкулак;

ПАЕП предоставя безвъзмездно финансиране под формата на компенсаторни агро-екологични плащания на единица  площ. Дейностите, които ще прилагат  земеделските стопани са за период от 2 години -  сезони 2013/2014г и 2014/2015 година на територията на  община Шабла.

От успеха в прилагането на тези агроекологични дейности зависи до голяма степен "съдбата" на мярка 214 "Агроекологични плащания". За да има повече пари в следващия програмен период по мярката и още специфични агроекологични дейности за опазване местообитания на птиците и за подпомагане на местните общности в ключовите за птиците места, земеделските стопани също трябва да вземат активно участие в просеца и да направят необходимото за прилагането на мярката на практика.