bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ЗА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ LIFE + „ОПАЗВАНЕ НА ЗИМУВАЩАТА ПОПУЛАЦИЯ НА СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНАТА ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА”, No LIFE 09/NAT/BG/

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ:
септември 2010 – май 2015

ПАРТНЬОРИ: Тръст за дивите птици и влажните зони (WWT);  Кралско дружество за защита на птиците (RSPB) / BirdLife Великобритания;  земеделска кооперация „Кирилови”ООД от с.Крапец; Ловно-рибарско сдружение – Шабла.

БЮДЖЕТ: 2,656,608 €

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА: ОВМ „Калиакра”, ОВМ „Шабленски езерен комплекс”, ОВМ „Дуранкулашко езеро”, ОВМ „Сребърна”

ЦЕЛЕВИЯТ ВИД на проекта е червеногушата гъска (Branta ruficollis) – един от най-застрашените от изчезване видове птици в световен мащаб. Видът е включен в Приложение I на Европейската директива за птиците, както и в списъка на комитета „Орнис” на приоритетните видове птици, обект на финасиране чрез програмата LIFE+ Nature. Червеногушата гъска фигурира още в Червената книга на Световния съюз за защита на природата (IUCN), в приложение II на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове (CITES) и в приложения I и II на Конвенцията за мигриращите видове (CMS).

 

ПРИЧИНИ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТОЗИ ПРОЕКТ

Проектът е една от най- всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

В района на зимовището си червеногушата гъска е подложена на стрес и безпокойство от разлчни източници, включително незаконен риболов и навлизане с лодки в езерата, лов, бракониерство и прогонване на птиците от нивите, където се хранят. В резултат от това популацията не успява да натрупа небходимите запаси от енергия за пролетната миграция, което води до висока смъртност сред птиците и нисък гнездови успех.

Освен това, районът на проекта обхваща част от черноморското крайбрежие на България, където напоследък се наблюдава бум на инфраструктурните проекти. Тук визираме вече изградените паркове от ветрогенератори, туристически обекти и застроени територии, както и проектите за нови такива. Тези инфраструктурни обекти биха намалили значително площта на наличните хабитати, използвани от  червеногушата гъска за хранене и почивка.

Макар и да не представлява заплаха сама по себе си, липсата на разбиране и съпричастност към проблемите и защитения статут на червеногушата гъска и нейните местообитания засилва още повече ефекта на изброените по-горе заплахи за вида.ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

  • Включване на мерките за опазване на червеногушата гъска и нейните местобитания в местното стратегическо планиране и вземането им под внимание при планирането на бъдещи инфраструктурни проекти;
  • Намаляване на негативното влияние върху червеногушата гъска от страна на ловци и риболовци;
  • Ангажиране на местни фермери в щадящо за червеногушата гъска управление на земеделските земи;
  • Ангажиране на местната общност за намаляване на смъртността и безпокойството върху червеногушата гъска и засилване на местната гордост от присъствието на вида в района.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Най-важният резултат от проекта ще бъде стабилизирането на зимуващата популация на червеногушата гъска в Добруджа. В дългосточен план подобренията в местообитанията на птиците и другите мерки в полза на червеногушата гъска биха довели до увеличаване на популацията на този застрашен вид.

Особено важен резултат от проекта би било създаването на агро-екологична схема за управление на земеделските земи. Осигуряването на по-безопасни условия за хранене на вида е важна предпоставка за цялостния успех на проекта. Имайки предвид, че почти цялата популация на вида редовно зимува в тази част на България проектът би допринесъл за по-добрите шансове за оцеляване на полупацията като цяло.

Публично-частното партньорство, което ще бъде създадено в рамките на проекта между природозащитни НПО и един от най-големите земеделски производители в крайбрежна Добруджа се очаква да продължи и след проекта като осигурява оптимални хранителни условия в хабитатите на червеногушата гъска. То ще представлява един прекрасен модел за подобни партньорства в други части на страната и ще катализира бъдещи консервационни проекти.