bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Поредни нарушения в поддържан резерват Сребърна
20.11.2014

© Даниел Митев

Сребърна е един от емблематичните резервати на България, но за съжаление продължава да е сцена за нарушение на природозащитното законодателство през годините.

На 09.11.2014 г., по време на редовния мониторинг на зимуващите гъски в поддържан резерват „Сребърна”, екип на БДЗП установи два типа нарушения в режима на резервата, а именно - лов и навлизане на три лодки с рибари в границите на защитената територия. В присъствието на експерти на БДЗП беше отстреляна сива гъска (Anser anser) – вид, включен в Червената книга на България.

Сребърна е едно от малкото места в България, където този вид гнезди и отстрелът на птици на това място застрашава сериозно националната гнездова популация. Освен опасността от пряк отстрел на защитени видове, стрелбата в защитената територия води и до безпокойство и прогонване на птиците от резервата. Такова нарушение беше констатирано от екипа и миналата година, което буди сериозно безпокойство относно ефективността на мерките, които се вземат за прилагане на закона на територията на поддържан резерват „Сребърна”, особено като се има предвид, че това е една от малкото защитени територии със собствено управление.

Лодките с рибари бяха забелязани в „локвите“ Кълнежа и Камъка. Обичайно в тези места има значителни количества патици - малки корморани, патици и потапници, лиски и лебеди, но за съжаление в резултат на присъствието на рибари, птици липсваха.

За констатираните нарушения бе подаден сигнал до охраната на резервата, а също и на телефон 112. Безпокойство буди факта, че в края на есента и началото на зимата, резерватът се посещава и от световно застрашения вид червеногуша гъска (Branta ruficollis).

Поддържан резерват „Сребърна”, освен защитена територия, съгласно разпоредбите на българското законодателство, е и със статут на влажна зона по Конвенцията по влажните зони с международно значение (Рамсарската конвенция).

Съгласно Закона за защитените територии, на територията на резервата са забранени всякакви дейности, освен изрично и изчерпателно посочените в закона и заповедта за обявяване. Абсолютно недопустимо, с оглед националното и международно значение на резервата, е допускането на ловуване в границите на защитената територия, навлизането на плавателни съдове и незаконен риболов на нерегламентирани места. Резерват „Сребърна” се посещава редовно не само от български, но и от чуждестранни туристи и  експерти в областта на природозащитата. Отзвукът от ловуването в обект с международно природно и културно значение може значително да навреди на имиджа на страната като туристическа дестинация и да предизвика въпроси, относно прилагането на Директивата за опазване на дивите птици на ЕС на територията на страната.

Снимки:

© Даниел Митев
© Даниел Митев
© Даниел Митев