bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Близо 140 000 лева ще бъдат изплатени на кооперации и земеделски производители опазващи местата за хранене на червеногушата гъска у нас в рамките на две години
31.07.2014

Близо 140 000 лева ще бъдат изплатени на 11 кооперации и земеделски производители в Община Шабла, опазващи местата за хранене на червеногушата гъска у нас. Това стана възможно в рамките на тестваната в момента в страната ни  Пилотна агро-екологична схема, разработена от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект «Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска», изпълняван по програма LIFE+ на ЕС.

След като през  май успешно завърши първата година от пилотната агро-екологична схема, новите споразумения с участниците в нея вече са сключени и предстои тяхното прилагане през следващия есенно-зимен период. В рамките на агро-екологичната схема земеделците се съгласяват да изпълняват различни дейности, целящи подобряване на хранителните местообитания на зимуващите в района червеногуши гъски.

Крайната цел е разработване и приемане на специфична мярка в България, отнасяща се за зимния ареал на световно застрашената  червеногуша гъска, която да стимулира земеделците да прилагат подходящи сеитбообороти и да получават компенсации за загубите от пашата на гъските. Мярката трябва да залегне в следващия програмен период и да стане част от Националната агро-екологична програма на България. Експерти на БДЗП и представители на Министерството на земеделието изготвиха и осигуриха тази благоприятна и полезна мярка за земеделските производители, които отглеждат различни култури в местата, където зимува почти 100% от популацията на червеногушата гъска. 

Голяма подкрепа през периода на разработване и тестване на агро-екологичната мярка БДЗП получи в лицето на земеделска кооперация КИРИЛОВИ ООД, на чиито земи се провеждаха първоначалните експерименти. Водещи експерти в областта от Кралското дружество за защита на птиците споделиха опит в процеса на работа по създаването и прилагането на пилотната мярка. 

След приключване на втората година от провеждания в Община Шабла експеримент ще бъдат обобщени резултатите – ползите за собствениците и стопани на земеделски земи от въвеждането на мярката, както и ползите за червеногушите гъски, чиято численост драстично е намаляла през последните 15 години. Приморска Добруджа е изключително важно място за оцеляването на вида през зимата, но в същото време е и мястото, на което се произвежда голяма част от житото в България. Въвеждането на агро-екологичната мярка цели опазването на птиците и осигуряване благоденствието на хората.

Създаването на тази мярка е един от най-съществените приноси на проект «Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска» за местните земеделски производители. През изминалите две години БДЗП въведе друга мярка за «зимуващите гъски», по която бяха изплатени над 2 700 000 евро субсидии за земеделците в страната в рамките на НАЕП.

 

Снимки: