bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ОГРОМЕН УСПЕХ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ОРНИТОЛОГИЯ
09.02.2013

Шабла, 08.02.2013 г.- Експерти от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Тръста за водолюбивите птици и влажните зони (WWT) - Великобритания увенчаха едномесечните си усилия с  уловянето на 93 червеногуши и 28 големи  белочели гъски, на които бяха поставени цветни пръстени, а на част от червеногушите и миниатюрни предаватели. Уникалнoто по мащабите си изследване, целящо проследяването на поведението и движението на птиците в района на традиционното им зимовище около езерата Шабла и Дуранкулак и проследяване на миграционните пътища, се провежда в рамките на проект „Опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска”, финансиран от програма Life + на Европейския съюз.

  Телеметрията е един от модерните методи за проучване на птиците, който много малко организации у нас биха могли да си позволят да реализират. БДЗП е новатор в това отношение и успешно въведе телеметричните изследвания в областта на зоологичните проучвания още през 1995г. Екипът на проекта продължи успеха от зимата на 2011 г., когато БДЗП за първи път в света използва GPS предаватели за изследване на зимуващите червеногуши гъски и проведе първото в света успешно телеметрично проучване на този световно застрашен вид.  Методът изискава богат практически опит в проучванията и работата с диви птици, както и немалък научен капацитет.  Този път освен GPS предаватели, чрез които се събира детайлна информация за придвижването на  птиците в района през зимните месеци, експертите поставиха и сателитни. Сателитните предаватели дават възможност да се проследи миграцията на гъските по целия им прелетен път до Сибир, за където те ще потеглят само след месец. Днешният успех поставя България във водеща позиция в изследването и опазването на този застрашен от изчезване вид. Това е един ключов етап от близо 20 годишните проучвания на червеногушата гъска, извършвани от БДЗП в района на Приморска Добруджа.

  Работата по телеметричните проучвания се извършва в тясно сътрудничество и координация с британската  организация „Тръст за водолюбивите птици и влажните зони“ (WWT). WWT е водещ капацитет в международен план по проучването и опазването на водолюбиви птици. Реализирането на дейностите по улавянето на гъските се проведе съвместно с местни партньори на проекта в лицето на фермерските кооперации - земеделска кооперация „Кирилови“ ООД и земедалска кооперация Шабла. По проекта за опазване на червеногушата гъска съвместно с БДЗП работят и Ловно-рибарското сдружение в Шабла, както и най-голямата природозащитна организация в Европа с над 1 000 000 члена  - Кралското дружество за защита на птиците (Великобритания).

  През месец януари близо 99% от световната популация на червеногушата гъска беше намерила убежище  край Шабленското и Дуранкулашкото езеро, а видът е застрашен от изчезване. Птиците изминават близо 6000 км от сибирската тундра, където гнездят, до нашите крайбрежни езера. Затова е особено важно да бъдат създадени условия за намаляване смъртността и безпокойството върху червеногушата гъска и щадящо за нея управление на земеделските земи. Това е свързано с намиране на баланс между управлението на земеделските земи и опазването на вида. Затова много от дейностите по проекта са насочени към работа с фермерите за пилотно тестване на компенсаторна схема за екосистемните услуги на фермерите в района осигуряващи хранителни местообитания на зимуващата популация на червеногушата гъска, която се храни основно в посеви със зимна пшеница. Данните от провежданите в момента телеметрични проучвания ще допринесат за конкретизиране на териториалния обхват и специфики на тестваната мярка.

  Тази схема ще допълни вече съществуващата от 2012г. национална мярка за зимуващи гъски в рамките на Националната агро-екологична програма, разработена от експертите на БДЗП в полза на земеделските производители от местата на зимуване на гъските. След това механизмът ще бъде предложен на Министерството на земеделието за включване в Общата селскостопанска политика след 2013 година. Предвидени са информационни кампании и семинари за земеделски производители с теми възможностите на Програмата за развитие на селските райони.  

Снимки: