bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

БДЗП СТАРТИРА ПИЛОТНА АГРОЕКОЛОГИЧНА ПРОГРАМА ЗА РАЙОНА НА ШАБЛА И ДУРАНКУЛАК
13.06.2013

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира изпълнението на ПИЛОТНА АГРОЕКОЛОГИЧНА ПРОГРАМА (ПАЕП) ЗА РАЙОНА НА ШАБЛА И ДУРАНКУЛАК за поощряване на земеделските стопани за прилагане на земеделски практики свързани с по-доброто опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска, в рамките на проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis)“, LIFE09 NAT/BG/000230. ПАЕП ще предостави финансова подкрепа на земеделските стопани за тестването на пилотни, практически дейности за прилагане на земеделски практики, които опазват в по-голяма степен популацията на световно застрашената червеногуша гъска, насочени към:
  • Осигуряване на достатъчно количество и качество храна за червеногушата гъска в периода в който вида зимува в България (Октомври – Февруари);
  • Превенция/намаляване на безпокойството на червеногушата гъска по време на зимния период;
  • Подобряване качеството и количеството на водите в езерата Шабла и Дуранкулак;
ПАЕП предоставя безвъзмездно финансиране под формата на компенсаторни агро-екологични плащания на единица  площ. Дейностите, които ще прилагат  земеделските стопани са за период от 2 години -  сезони 2013/2014г и 2014/2015 година на територията на  община Шабла.
Заявленията за кандидатстване ще се одобряват и финансират  по реда на тяхното постъпване.
В Блоковете на земеделското стопанство (БЗС), с които се кандидатства не трябва да са разположени ветрогенератори и БЗС да отстоят на минимум 500м от ветрогенератори.
Срокът за подаване на заявленията за подпомагане е 17:30 ч. на 1 юли 2013 г.
Наръчникът с процедури и насоки за кандидатстване може да бъде свален от сайта на БДЗП: www.bspb-redbreasts.org/bg/  или получен на хартиен носител в офиса на БДЗП посоченпо-долу.
Заявленията трябва да бъдат получени в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или предадени на ръка на легитимен представител в регионалния офис на проекта на БДЗП.
Получател:
Българско дружество за защита на птиците
ПК 37, 9680 Шабла
Проект LIFE09 NAT/BG/000230 „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis)“;

Пилотн
а агроекологична програма за района на Шабла и Дуранкулак.
Адрес на офиса
: с. Дуранкулак, община Шабла Улица 7, No 1
Изпратените по друг начин заявления (например по факс или електронна поща), или доставени на друг адрес, ще бъдат отхвърлени.
Лице за контакт:
Даниел Митев, отговорник по природозащитата Телефон: 0879 822 311; Ел. поща: daniel.mitev@bspb.org  

Заявление за кандидатстване можете да изтеглите тук.

Наръчник с процедури и насоки за кандидатстване можете да изтеглите тук.