bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

МОСВ СПРЯ ОПАСНИЯ ЗА ПТИЦИТЕ ВЕТРОПАРК „СМИН“ В КРАЙБРЕЖНА ДОБРУДЖА
23.10.2013

Част от генераторите щяха да бъдат разположени на самата граница на Защитена зона „Дуранкулашко езеро”, която е от ключово значение за застрашената от изчезване червеногуша гъска

С решение от 14 октомври 2013 г. министърът на околната среда и водите отмени решението по ОВОС на Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна, разрешаващо изграждането на опасен за птиците ветропаркв близост до Дуранкулашкото езеро. Отмяната дойде след жалба от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) до МОСВ и сезиране на Върховната административна прокуратура. В процедурата по ОВОС срещу одобряването на ветропарка бяха подадени редица отрицателни становища от неправителствени организации и институции (Зелени балкани, НПНМ –БАН, НСЗП) и включително бяха предоставени от БДЗП данни и резултати от полеви проучвания, касаещи територията на инвестиционното предложение, които обаче не бяха взети предвид от директора на РИОСВ – Варна. 

Спреният ветроенергиен парк, състоящ се от  95 ветрогенератора, щеше да бъде изграден в една от най-интензивните части на миграционния път Via Pontica, както и в опасна близост до Защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Някои от ветрогенераторите се предвиждаше да бъдат разположени само на няколкостотин метра от границата на Защитена зона „Дуранкулашко езеро” - сърцевината на мястото, където зимува една от най-застрашените птици в света – червеногушата гъска. Ветропаркът щеше да създаде стена от турбини между местата за нощуване на гъските (езерото и морето) и обработваемите площи, където те се хранят. Районът на Шабленските езера, и особено Дуранкулашко езеро, са единствените места, където редовно се концентрира значителна част от популацията на червеногушата гъска. Между  50 и 100% от световната популацията на вида зимува около Дуранкулашкото езеро, което е природен обект от европейско и световно значение.

„Решението, с което директорът на РИОСВ – Варна одобрява изграждането на ветропарка „Смин” е взето на базата на погрешно представена и интерпретирана биологична и орнитологична информация, както и непълни оценки за съвместимост,.“ – коментира Стойчо Стойчев, директор по природозащита в БДЗП.  Жители от община Шабла, както и ловната дружинка от с. Дуранкулак, със свои подписки също изразиха несъгласие с изграждането на ветропарка „Смин”. Против ветропарка се обявиха и експерти от две от най-големите и уважавани в света природозащитни организации – Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) и Световният тръст за водолюбиви птици и влажни зони (WWT). Въпреки това, директорът на РИОСВ – Варна, пренебрегвайки мненията на местните жители и авторитетите в областта на природозащитата, скандално одобри изграждането на „Смин”.

С новото решение на министър Михайлова процедурата се връща на етап допълване на доклада по оценка на степента на въздействие на ветроенергийния парк върху предмета и целите на опазване на защитените зони. БДЗП благодари на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова и експертите от министерството за отмяната на решението, разрешаващо изграждането на опасния ветропарк. Надяваме се, че правителството ще намери механизми да спре изграждането и на други ветропаркове във важни за птиците места, получили разрешение за изграждане при опорочени процедури.

Допълнителна информация:

През месец март 2012 г. варненската Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) одобри скандалния проект „Смин“, който предвижда изграждането на 95 турбини, всяка с мощност от 2 MW, в близост до защитената зона от Натура 2000 „Дуранкулашко езеро“ , което е природен обект от европейско и световно значение. През зимата тук се концентрират десетки хиляди патици и гъски, сред които и световно застрашената червеногуша гъска. През миграционния период през Крайморска Добруджа преминават хиляди щъркели, пеликани и грабливи птици.

Всички тези факти са игнорирани в Оценката за въздействието върху околната среда (ОВОС) и влиянието върху зоната от мрежата Натура 2000. РИОСВ - Варна одобрява проекта въпреки отрицателните становища на Националния природонаучен музей към БАН, няколко български и международни неправителствени  организации, ловната дружина в Дуранкулак и подписката срещу парка от местни жители. Одобрението на проекта се случва в контекста на напредналите наказателни процедури на Европейската комисия срещу България за невъзможност да осигури достатъчна защита на зоните от Натура 2000 точно в Крайбрежна Добруджа при изграждане на ветропаркове.

След подадени жалби от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Зелени Балкани Министърът на околната среда и водите отмени решението по ОВОС на Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна, разрешаващо изграждането на ветропарка „Смин“. Инвеститорът, „Консорциум Уинд енерджи“ ООД , обжалва решението пред ВАС, в резултат на което ВАС отменя решението на министъра и скандалното инвестиционно предложение отново получава зелена светлина.

Българското дружество за защита на птиците се бори срещу изграждането на ветропаркове в райони важни за птиците още от 2004 година. Дружеството сезира Европейската комисия за изграждането на ветропаркове в района на Калиакра. Наказателната процедура по този случай вече е факт – на 17 октомври тази година ЕК предяви иск срещу България в Европейския съд на справедливостта относно увреждането на Калиакра. В ход е и втора наказателна процедура за липсата на цялостна защита на Натура 2000 зоните, като най-честите нарушения са свързани с изграждане на вятърни паркове.

Неведнъж сме информирали обществото, че бумът на възобновяемите енергийни източници заплашва природата на България. Липсата на пазарни механизми при изкупуването на произведената енергия и на ограничения при развитието им в ценни природни територии доведе до бум в инвестиционните намерения със съответния негативен социален ефект  и увреждане на ценни природни местообитания.