bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ЗАПОЧНА МОНИТОРИНГЪТ НА ЗИМУВАЩИТЕ ГЪСКИ КРАЙ ШАБЛА И ДУРАНКУЛАК
06.11.2013

Първият за този есенно-зимен сезон мониторинг на крайморските езера беше проведен на 2 ноември. Проучванията са ключова дейност по проекта на БДЗП LIFE+ „Сигурни зимовища за червеногушата гъска” и ще се извършват на всеки две седмици до края на месец март.

Присъствието на диви гъски в района на Дуранкулашкото езеро и Шабленския езерен комплекс все още е доста скромно. Наблюдавани бяха едва 17 големи белочели  и 3 сиви гъскикрай Дуранкулак.   Резултатите са според очакванията – през последните години при първите преброявания в началото на ноември, особено при топло за сезона време,гъските са незначителен брой или изобщо отсъстват от района.

Други интересни наблюдения, повечето от които в района на Шабленския езерен комплекс: 1 сив жерав, планински чинки, мигриращи гривести чапли. Интересно бе и набюдението на 90 качулати корморани, хранещи се в морето срещу Шабленското езеро.   Седем тръноопашати потапници бяха наблюдавани в Дуранкулашко езеро

По-различна по отношение на гъските е картината в крайдунавския резерват Сребърна, където беше проведен мониторинг на 3 ноември. Там бяха наблюдавани много повече диви гъски - 600 големи белочели и 452 сиви. Тези числености са в рамките на нормалното, тъй като в Сребърна  по това време на годината винаги има по-големи концентрации на гъски. Традиционно, резерватът е първата спирка на гъските по време на есенния им прелет към зимовищата в североизточна България. За съжаление екипът на проекта регистрира и първото нарушение на ловното законадателство там – стрелба по ято гъски, в състава на което са присъствали и сиви гъски, в границите на резервата!

Предвид случаи като този и с цел подобряване на контрола по прилагане на ловното законодателство,  на 29 октомври 2013 г. по инициатива на екипа на БДЗП от проект „Сигурни зимовища за червеногушата гъска” и със съдействието на ДЛС Балчик, бе проведена среща между основните институции, осъществяващи контрол по лова в района на крайбрежните езера Шабленско и Дуранкулашко - ДЛС Балчик, ЛРС Шабла, РДГ Варна, РИОСВ Варна и БДЗП. 

Участниците се обединиха около становището, че основните проблеми идват от външни ловци, посещаващи района, основно през м. януари. Дискутирана бе темата за сформиране на патрули, в които да има представители  на РИОСВ – Варна,  РДГ , ДЛС, ЛРС Шабла и БДЗП за да се гарантират навременни действия след констатирането на нарушенията.

Да се надяваме че при наличието на общо виждане по отношение на лова и прилагането на ловното и природозащитното законодателство,  както и изразеното желание на партньорите за съвместна работа, нарушенията в района ще намалеят още повече.

Резултатите от редовния мониторинг на зимуващите гъски в района на Дуранкулашко езеро, Шабленски езерен комплекс и резерват Сребърна можете да следите на сайта на проекта.