bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ПРИКЛЮЧИ 38-МОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗИМУВАЩИТЕ ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ ПРИ 10 ГРАДУСА
24.01.2014

Топлото време в страната през изминалия уикенд накара птиците да останат на север

21.01.2014 г. В периода 17-19 януари, успешно се проведе 38-мото преброяване на зимуващите водолюбиви птици, при необичайни за зимата положителни температури. Топлото време в страната доведе до отчитането на по-малко „северни” видове птици от обикновено. Поради високите температури, обичайно зимуващите у нас птици са предпочели да останат на север и да не прелитат по-далечните разстояния до нашата страна.

Традиционно, основната концентрация на птици е регистрирана по Черноморското крайбрежие и река Дунав, където са установени няколко десетки хиляди гъски. Те, успоредно с белочелите водни кокошки и зеленоглавите патици, са сред най-многочислените птици установявани през повечето от зимните преброявания. При студени зими, у нас се концентрират над 250 000 белочели гъски и почти цялата популация на червеногушата гъска. Така например през зимата на 2013 г. бяха установени рекордните над 54 000 червеногуши гъски, докато през 2014 г. те са по-малко от 10 000.

В района на Крайбрежна Добруджа бяха отчетени 3600 червеногуши и около 7500 големи белочели гъски, като половината от червеногушите гъски идваха от североизток. Вероятно става въпрос за прелет на юг, предшестващ застудяване на времето и по нашите географски ширини.

Сред интересните наблюдения са множеството регистрации на черногуш гмуркач в редица вътрешни водоеми в различни райони на страната и регистрирането на видове като саблеклюни, кокилобегачи и бели ангъчи на нетрадиционни места. Интересните видове, които са установени включват тундрови лебеди, морски орли, малки и големи нирци и много други.

Освен наблюденията на птиците, екипите на Българско дружество за защита на птиците установиха множество заплахи за природата. Някои от тях са корекции на речни корита, замърсяване на реки, мащабна ловна преса, изсичане на дървета с гнезда на чапли в една от най-многобройните чаплови колонии у нас.

Участниците в броенето бяха изправени пред множество трудности. Мъглата на места накара участниците в различни райони да отложат временно броенето в изчакване на по-благоприятни условия.

„Проучванията за състоянието на зимуващите птици са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, коментира Йордан Христов от БДЗП, национален координатор на преброяването. Резултатите могат да се интерпретират като показател за промените в средата и още веднъж да подчертаят ролята на птиците като важен индикатор за състоянието на средата, в която живеем.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и много други.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Партньори в преброяването са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани”. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Съдействие в преброяването оказаха ДЛС “Дикчан” ­ с. Сатовча и община Гоце Делчев, които подпомогнаха преброяването в района на яз. Доспат и гр. Гоце Делчев.

Снимки: