bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

ПРОЕКТЪТ НА БДЗП LIFE +"СИГУРНИ УБЕЖИЩА ЗА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА" БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДА
25.02.2014

Миналата седмица между 18 - 20 февруари 2014 г. екипът на БДЗП по проекта LIFE + "Сигурни убежища за червеногушата гъска" бе домакин на международна среща, посветена на опазването на червеногушата гъска. Срещата на Международната работна група към Афро-евразийското споразумение за опазване на водолюбивите птици (AEWA), която включва представители на държавни органи от петте ключови страни за вида - Русия, Казахстан, Украйна, Румъния и България, както и експерти и еколози от тези страни, се проведе в град Каварна.  Работата на МРГ се поддържа от международни природозащитни и експертни организации, включително и BirdLife International, FACE (Федерация на европейските ловци), Wetlands International и др.

МРГ избра за председател на групата д-р Владимир Домашлинец от Министерството на околната среда на Украйна. Участниците се информираха взаимно за текущите дейности по опазване на вида и научните изследвания в страните от диапазона му. Ключови  познания за местата за почивка по време на миграцията и заплахите в тези места бяха представени в резултат от активната работа по дистанционно проследяване на птиците.

Основнен акцент на работата на групата е изпълнението на Плана за опазване на вида и  поради това бяха обсъдени приоритетни действия. Това, което стана ясно от дискусията е, че проблемът с бракониерството и безпокойството, свързано с лова е често срещан проблем в целия диапазон н аразпространение на вида. Въпреки това България е единствената страна, в която липсва регулиране на лова в ключовите за вида места и липсата на буферна неловна зона е "ендемичен случай" за България . МРГ подчерта необходимостта от създаване на свободни от лов зони, които ще позволят на червеногушата гъска да има сигурни места за почивка и „станции за зареждане с гориво“ по протежение на миграционния път .

Страните потвърдиха ангажиментите си към общите действия по мониторинг и ще се търсят опции за нови общи проекти и засилване на сътрудничеството между страните . Една от основните точки, по които делегатите се обединиха беше необходимостта от извършване на стратегически Оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) за по-строго опазване и управление на ключовите за вида места като превантивна мярка. Необходимостта от по-добро опазване на местата, разработване и прилагане на планове за управление на ключовите места се счита за жизненоважна от делегатите на МРГ. МРГ стартира нов уебсайт, управляван от секретариата на AEWA в Бон, който ще служи като средство за обмен между членовете и заинтересованите страни.

В последния ден на срещата участниците посетиха едно от ключовите места за червеногушата гъска в България и обект на проекта на БДЗП по програма LIFE + - Дуранкулашкото езеро, където наблюдаваха сутрешното излитане на последните ята зимуващи гъски за тази зима.

 

Снимки: