bg
http://bspb-redbreasts.org/bg/obrazovatelni-materiali.html
http://www.facebook.com/kitefestivalshabla
http://livingnature.bg/en/product-view/2/5.html

Проект  „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”,

No LIFE 09/NAT/BG/ 000230 финансиран по Програма LIFE + на Европейската Комисия


Проектът е една от най-всеобхватните и амбициозни инициативи, насочени към опазването на защитени видове птици в Европа. Той третира всички основни заплахи, които червеногушата гъска среща в крайбрежна Добруджа, където зимува 80 – 90% от световната полулация на вида.

Новини

Виж повече
Участници в европейски форум подкрепиха агроекологичната мярка за червеногушата гъска в България

Участници в европейски форум подкрепиха агроекологичната мярка за червеногушата гъска в България

На 28.09.2017 в Брюксел се проведе работна среща на тема „Натура 2000: как да използваме ефективно възможностите за подкрепа от ПРСР“. Този работен семинар на Европейската мрежа за развитие на селското стопанство (ENRD) проучи как ефективно да се използват възможностите за подкрепа на "Натура 2000" в рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Тя беше организирана съвместно от звеното за контакт на ENRD и генералните дирекции на Генерална дирекция "Земеделие" на Европейската комисия (DG Agri) и околната среда (DG Envirnment) вследствие на плана за действие на Европейската комисия за природата, хората и икономиката . Събитието даде...